When the body lacks homeostasis, diseases happens.

When the body lacks homeostasis, diseases happens.